Close
Type at least 1 character to search
Back to top
alle algemene voorwaarden webshop k.and en klaar

 

 

Algemene voorwaarden webshop www.kand.studio

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Eigendom en rechten

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 14 – Levering en uitvoering

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

Artikel 19 – Garantietermijn

Artikel 20 – Overmacht

Artikel 21 – Privacy en persoonsgegevens

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

• Dag: kalenderdag;

• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

k.and v.o.f.

Adres: Campagneweg 14A, Zevenbergen

Telefoonnummer: 085 060 5263

E-mailadres: service@testsite.kand.studio

KvK-nummer: 74008390

Btw-identificatienummer: NL859741813B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

• Producten die een natuurlijke aard hebben, zoals alle meubels, lampen en overige accessoires, zijn niet volledig gelijk aan foto of beeldmateriaal op de website. De afbeeldingen geven een zo goed mogelijke indruk van het product. Hout is een natuurlijk materiaal, waardoor ieder product verschillend is en een product er anders uit kan zien dan het beeldmateriaal.

• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 De overeenkomst

• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

• De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

• De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

– het emailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. De consument kan deze tevens altijd vinden op de Klantenservice webpagina van k.and;

– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

– de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

– indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten die NIET op maat of op smaak voor de consument gemaakt zijn:

• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

• De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

• Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, dan geldt dat zodra een product is geleverd de 14 dagen herroepingsrecht ingaat vanaf de leverdatum van dat specifieke product.

• De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, bij een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden alle bestelde producten in één keer leveren. Hierbij geldt de langste levertijd.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

• Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag dat in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

• Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een retourformulier of neemt contact op met de consument over de mogelijkheden van de retournering van het product.

• De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De leveringskosten worden echter alleen vergoedt als men de volledige bestelling in één keer retourneert.
• Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

• De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

• Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
• Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– hieronder vallen alle meubels die zijn samengesteld door de consument in de 3D configurator, omdat men hierbij het meubel d.m.v. keuzes heeft gepersonaliseerd naar eigen maat en smaak

– hieronder vallen producten die d.m.v. keuze menu’s zijn samengesteld door de consument waardoor deze het product gepersonaliseerd heeft naar eigen smaak. Bijvoorbeeld door het toevoegen van leren haakjes bij de kapstokken;

• Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

– de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

• De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, bij een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden alle bestelde producten in één keer leveren. Hierbij geldt de langste levertijd.

 

Artikel 11 De prijs

• Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

• Bestellingen van producten met prijzen die overduidelijk foutief zijn weergegeven (kennelijke vergissing) hoeven niet geleverd te worden door de ondernemer.

• De kosten die de consument in bovenstaand geval heeft gemaakt, zal door ondernemer terugbetaald worden.

• De ondernemer kan op ieder moment de prijzen wijzigen.

• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Eigendom en rechten

• Alle rechten van de ontwerpen van de producten en uitingen die k.and aanbiedt komen toe aan k.and.

• Alle rechten van intellectuele eigendom komen toe aan k.and.

• Het is nooit toegestaan beeld en/of tekst gebruikt op de website of via andere (digitale) uitingen geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te gebruiken.

• Door k.and verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van k.and en moeten op daartoe gedaan verzoek (zowel schriftelijk als mondeling) direct worden teruggegeven als men in gebreke blijft. Degene die zich hier schuldig aan maakt is de door k.and te bepalen waarde hiervan verschuldigd.

 

Artikel 13 Nakoming overeenkomst en extra garantie

• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

• Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

• Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 14 Levering en uitvoering

• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 weken uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of is gecommuniceerd door k.and. Bekijk de productpagina van het product naar keuze om te zien welke actuele productietijd k.and voor dat product hanteert.

• Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

• Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Betaling

• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

• Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

• Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee werkdagen nadat de bestelling bij de consument is geleverd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

• De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 Geschillen

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

• De producten die k.and verkoopt zijn opgebouwd uit natuurlijke onderdelen. Dat betekent dat er variaties en kleurverschillen in voorkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een product afwijkt van de bestelling of een bekeken product in onze werkplaats. Hieronder valt bijvoorbeeld de kleur van het product en de exacte afmeting. De natuurlijke oorsprong kan ook tot gevolg hebben dat het product niet volledig vlak is.

• Kleuren op onze website kunnen afwijken van het echte meubel. Dit komt o.a. door beeldscherminstellingen die per device verschillen.

• De meubels die k.and aanbiedt zijn niet bedoeld om aan een muur op te hangen. Mocht de consument dit toch doen, dan is k.and nooit aansprakelijk voor eventueel onstane schade aan het product of andere zaken (zoals de muur).

• k.and is in geen geval aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan het geleverde product. Ook niet wanneer schade is ontstaan door een geleverd product door k.and.

 

Artikel 19 Garantietermijn

• k.and hanteert een garantietermijn van 12 maanden. Als bij normaal gebruik gebreken optreden in of aan jouw product, herstellen wij deze kosteloos binnen de garantietermijn. Neem contact met ons op via service@testsite.kand.studio en we gaan met je op zoek naar een passende oplossing.

• Als (de datum op) de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt vervalt altijd de garantie.

• Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

– defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud

– normale slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of ongelukken

– veranderingen in of aan het artikel die zijn aangebracht door derden

– gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik en/of het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing(en)

– beschadiging door opzet of onoplettendheid

– reiniging van de producten op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten

– beschadigingen ontstaan door bijv. blikseminslag of waterschade. Onze producten zijn alleen voor binnenshuis gebruik bedoeld

– blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou

– oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven

– reparatie door derden. Kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed

• Elektra optie in onze meubels:

– voor de elektra inbouwstopcontacten geldt dat dit product wordt geleverd met 1 jaar (fabrieks)garantie vanaf het moment van afleveren. Deze garantie geldt voor het hele elektraproduct en garandeert een goede werking gedurende de gehele garantieperiode. Normale slijtage is uitgesloten van de garantie. Deze garantie geldt daarnaast niet als het product onjuist of onoordeelkundig is gebruikt, aangepast of gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of ongelukken. En deze garantie dekt geen incidentele of gevolgschade.

 

Artikel 20 Overmacht

• Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, ziekte van ondernemer, schaarste of ontbreken van materialen, pandemieën, onlusten, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan k.and kunnen worden toegerekend.

• In het geval van overmacht heeft k.and het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de consument enig recht op vergoeding kan doen gelden.

• Bij gevallen van overmacht zal k.and de consument daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

Artikel 21 Privacy en persoonsgegevens

• k.and respecteert de privacy van zijn klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan k.and verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

 

Artikel 22 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen en nadat u melding van uw herroeping heeft gemaakt via service@testsite.kand.studio

 

• Aan: k.and design studio

Campagneweg 14A

4761 RM Zevenbergen

service@testsite.kand.studio

• Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* of de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]* herroep.

• Bestelling geplaatst op: [datum]

• Bestelling ontvangen op: [datum]

• [Naam consumenten(en)]

• [Adres consument(en)]

• [Handtekening consument(en)]

• [Datum]

* Invullen wat van toepassing is.