Close
Type at least 1 character to search
Back to top
alle algemene voorwaarden maatwerk k.and en klaar

 

 

Algemene voorwaarden maatwerk meubels + accessoires

 

Identiteit van de ondernemer:
k.and v.o.f.
Adres: Campagneweg 14A, Zevenbergen
Telefoonnummer: 085 060 5263
E-mailadres: service@testsite.kand.studio
KvK-nummer: 74008390
Btw-identificatienummer: NL859741813B01

 

Definities
Opdrachtgever: iedere partij die met k.and een overeenkomst sluit en/of een andere rechtsbetrekking met k.and aangaat.

Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) waarbij k.and zich t.o.v. de opdrachtgever verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten.

 

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en rechtsbetrekkingen + de uitvoering daarvan, van k.and en op alle met k.and aangegane overeenkomsten.
1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en k.and en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien en voor zover die uitdrukkelijk door k.and en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
1.4 k.and is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.

 

2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De offerte is gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld. Indien een vrijblijvende aanbieding, offerte of andere uiting wordt aanvaard, heeft k.and het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De opdrachtgever zal de door k.and uitgebrachte offerte, inclusief de ideeën en kennis van k.and uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Dit geldt ook voor (voorstellen tot) wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de offerte en/of opdracht.
De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten k.and niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde zaken te weigeren.
2.3 De opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden en materialen, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
2.4 De overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door k.and uitgebrachte offerte door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd en k.and het (indien overeengekomen) bedrag van vooruitbetaling heeft ontvangen.
2.5 Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door k.and en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door k.and retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan k.and verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3. Prijs en betaling
3.1 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.
3.2 Indien er in de offerte geen vaste prijs is opgenomen, dan staat tussen k.and en de opdrachtgever vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven.
3.3 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan is dat een vrijblijvende schatting van de kosten.
3.4 k.and heeft het recht tussentijdse rekeningen te sturen.
3.5 k.and hanteert het volgende omtrent ontwerpen: voor de eerste schets wordt € 100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Hierbij is een correctieronde, binnen het redelijke, inbegrepen. Indien er meer correctierondes nodig zijn, zal er een bedrag van € 75 (excl. BTW) per correctieronde in rekening worden gebracht.
3.6 k.and hanteert het volgende omtrent aanbetalingen: bij opdrachten wordt een aanbetaling van 40% gevraagd. Deze dient binnen 14 dagen na de deelfactuurdatum betaald te worden.
3.7 De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekening(en) binnen 14 dagen na de factuurdatum in de in de offerte genoemde valuta, zonder beroep op vermindering, opschorting of verrekening. Vanaf de dag dat de betaling moet zijn gebeurd, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere week waarmee de vervaldag wordt overschreden. Bovendien is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de kosten van invordering wanneer de opdrachtgever de betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt.
3.8 k.and is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten en na een redelijke termijn zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding de opdracht eenzijdig schriftelijk te beëindigen, wanneer facturen en/of aanbetalingen niet, niet volledig en/of niet tijdig zijn voldaan.
3.9 k.and behoudt zich het recht voor de prijs na aanvaarding van de offerte in overleg te wijzigen, in het geval er sprake is van een wijziging van de prijzen van de te gebruiken en toe te leveren materialen. Of als er door onvoorziene omstandigheden meer uren moeten worden verricht.

 

4. Uitvoering en/of annulering van de opdracht
4.1 Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt k.and zich om bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
4.2 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht, indien deze redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever komen dan wel hun oorzaak vinden in het feit dat k.and niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificaties en/of informatie heeft ontvangen.
4.3 Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan k.and alle reeds door k.and gemaakte kosten en uren te vergoeden. Daarnaast is k.and gerechtigd om een annuleringsfee van 10% van de offerteprijs te vragen.
4.4 k.and is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en zal de opdrachtgever hierover informeren.

 

5. Levering van de opdracht
5.1 Indien k.and niet zelf de resultaten van de werkzaamheden vervoert, maar hiervoor een transporteur inschakelt dan is het vervoer voor risico van de opdrachtgever en worden de daaraan verbonden kosten doorberekend aan de opdrachtgever. Hulp bij verder (intern) transport gebeurt voor risico van de opdrachtgever ook als hiervoor materialen van k.and worden gebruikt.
5.2 Bij aflevering van het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden zal de opdrachtgever voor akkoord voor de deugdelijkheid en de staat van het resultaat tekenen. Wanneer een opdrachtgever weigert de correct en onbeschadigd aangeboden artikelen direct in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor de rekening van de opdrachtgever.
5.3 Als er een levertijd is overeengekomen met de opdrachtgever, zal deze ingaan op de dag nadat k.and de schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip plaatsvinden. Overschrijding door k.and van de levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren, tenzij een uiterste leverdatum is overeengekomen.
5.5 Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is k.and niet aansprakelijk.
5.6 Aflevering vindt plaats tot de erfgrens of voor de deur indien een goed toegankelijke verharde weg aanwezig is.

 

6. Eigendom en rechten
6.1 Het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden wordt eigendom van opdrachtgever op het moment dat k.and alle verschuldigde bedragen voor de opdracht volledig heeft ontvangen.
6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van k.and is het de opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, of te gebruiken in relatie tot een andere partij dan k.and.
6.3 De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 6.2 van dit artikel, is ter zake van een schadevergoeding aan k.and een bedrag verschuldigd dat gelijk staat aan 25% van het bedrag van de offerte. Dit bedrag moet de opdrachtgever na de eerste aanmaning van k.and voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken niet over op de opdrachtgever.
6.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan k.and.
6.5 De door k.and verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van k.and en moeten op daartoe gedaan verzoek (zowel schriftelijk als mondeling) direct worden teruggegeven als de opdrachtgever in gebreke blijft. De opdrachtgever is de door k.and te bepalen waarde hiervan verschuldigd.
6.6 De opdrachtgever verklaart naar beste weten bij het geven van de opdracht geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart k.and voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

7. Aansprakelijkheid
7.1 k.and is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan k.and toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
7.2 Voor schade die opdrachtgever lijdt bij gebruik of toepassing van het resultaat van de werkzaamheden van k.and, is k.and niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van k.and.
7.3 k.and is niet aansprakelijk voor alle aanspraken van derde(n) van door deze derde(n) geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van k.and, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van k.and.
7.4 k.and is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van aan k.and toegeleverde materialen dan wel het niet volledig, niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de toeleverancier.
7.5 k.and is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ongeoorloofd gebruik van het resultaat door opdrachtgever en/of derden noch voor het buitensporig blootstellen aan hitte, droogte of vocht.
7.6 De aansprakelijkheid van k.and voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, of indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs, steeds met een maximum van € 500.
7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk bij k.and meldt. Aanspraken na deze 7 dagen vervallen volledig.
7.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en/of materialen van k.and, zodra en zolang deze zich op de locatie van het werk, zijnde eigendom van de opdrachtgever, bevinden.
7.9 De opdrachtgever vrijwaart k.and voor alle aanspraken en schade van k.and en/of door k.and ingezette derden die in verband met de uitvoering van de opdracht wordt geleden en die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in de woning, het bedrijf of de organisatie van de opdrachtgever.

 

8. Geschillen
8.1 Zoals in artikel 7.7 staat omschreven, dienen klachten binnen 7 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk, met een duidelijke omschrijving en bijgeleverde foto’s van het gebrek, aan k.and te zijn gemeld.
8.2 Op de door k.and gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.3 Alle uit de offertes en/of overeenkomsten voortvloeiende geschillen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

9. Garantie
9.1 k.and hanteert een garantietermijn van 12 maanden. Als bij normaal gebruik gebreken optreden in of aan jouw product, herstellen wij deze kosteloos binnen de garantietermijn. Neem contact met ons op via service@testsite.kand.studio en we gaan met je op zoek naar een passende oplossing.
• Als (de datum op) de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt vervalt altijd de garantie.
• Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
– defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud
– normale slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of ongelukken
– veranderingen in of aan het artikel die zijn aangebracht door derden
– gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik en/of het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing(en)
– beschadiging door opzet of onoplettendheid
– reiniging van de producten op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten
– beschadigingen ontstaan door bijv. blikseminslag of waterschade. Onze producten zijn alleen voor binnenshuis gebruik bedoeld
– blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou
– oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven
– reparatie door derden. Kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed

• Elektra optie in onze meubels:
– voor de elektra inbouwstopcontacten geldt dat dit product wordt geleverd met 1 jaar (fabrieks)garantie vanaf het moment van afleveren. Deze garantie geldt voor het hele elektraproduct en garandeert een goede werking gedurende de gehele garantieperiode. Normale slijtage is uitgesloten van de garantie. Deze garantie geldt daarnaast niet als het product onjuist of onoordeelkundig is gebruikt, aangepast of gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of ongelukken. En deze garantie dekt geen incidentele of gevolgschade.
9.2 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat k.and in voor zowel de deugdelijkheid van de door k.and geleverde goederen als voor de kwaliteit van het door k.and geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten. In die zin dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 7 dagen na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door k.and kosteloos zullen worden hersteld.
9.3 De in 9.1 en 9.2 genoemde garantieverplichting van k.and vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
9.4 Indien k.and ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen de op deze apparatuur, onderdelen of diensten onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
9.5 De voldoening aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding die k.and zal doen.

 

10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, pandemieën, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan k.and kunnen worden toegerekend.
10.2 In het geval van overmacht heeft k.and het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding kan doen gelden.
10.3 Bij gevallen van overmacht zal k.and zijn opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

11. Privacy en persoonsgegevens
11.1 k.and respecteert de privacy van zijn klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan k.and verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.